បណ្ណសារប្លក

Database Assignment – cS Clinic Management 1.0

Tagged with: , , ,
បានចុះផ្សាយក្នុង កម្មវិធីគំរូ, Ms Access

Database Assignment – sunrise Informatics Center

Sunrise Informatics Center Management គឺ

Tagged with: ,
បានចុះផ្សាយក្នុង កម្មវិធីគំរូ, Ms Access

Database Assignment – Gold Shop Management

Gold Shop Management គឺជា Database Assig

Tagged with: , ,
បានចុះផ្សាយក្នុង កម្មវិធីគំរូ, Ms Access

Database Assignment | Multi Skill Computer Center

Multi Skill Computer Center គឺជា Databas

Tagged with: , , ,
បានចុះផ្សាយក្នុង កម្មវិធីគំរូ, Ms Access
Advertisement
ប្លុកដៃគូ
ប្រកាសថ្មីៗ
ចំនួនអ្នកកំពុងទស្សនា

សូមស្វាគមន៍

ចំនួនអ្នកទស្សនាសរុប

សូម​បញ្ចូល​អាសយដ្ឋាន​អ៊ីមេល​ ដើម្បី​ចុះឈ្មោះ​តាមដាន​ប្លក​នេះ និង​ទទួល​បាន​សេចក្ដី​ជូន​ដំណឹង​ពី​អត្ថបទ​ថ្មី​ៗ​តាម​រយៈ​អ៊ីមេល។

Join 141 other followers