បណ្ណសារប្លក

រំលឹកមេរៀន Database

Database system

បានចុះផ្សាយក្នុង ទាញយកកម្មវិធី, មេរៀន SQL, មេរៀន VBA, Ms Access

The VBA Control Statements (Looping)

Loop នៅក្នុង VBA ចែកចេញជា៥ដូចខាងក្រោម ៖

បានចុះផ្សាយក្នុង មេរៀន VBA, Ms Access

The VBA Control Statements

1. If /then Statement   Syntax: If

បានចុះផ្សាយក្នុង មេរៀន VBA, Ms Access

លក្ខណៈរបស់ Keyword : Dim , Static និង Public

Dim, Static and Public គឺជា Keyword ដែលគ

បានចុះផ្សាយក្នុង មេរៀន VBA, Ms Access

Build-in Functions នៅក្នុង VBA

Abs បង្ហាញតំលៃដាច់ខាតនៃចំនួនណាមួយ ។ ឧ.&#

បានចុះផ្សាយក្នុង មេរៀន VBA, Ms Access
Advertisement
ប្លុកដៃគូ
ប្រកាសថ្មីៗ
ចំនួនអ្នកកំពុងទស្សនា

សូមស្វាគមន៍

ចំនួនអ្នកទស្សនាសរុប

សូម​បញ្ចូល​អាសយដ្ឋាន​អ៊ីមេល​ ដើម្បី​ចុះឈ្មោះ​តាមដាន​ប្លក​នេះ និង​ទទួល​បាន​សេចក្ដី​ជូន​ដំណឹង​ពី​អត្ថបទ​ថ្មី​ៗ​តាម​រយៈ​អ៊ីមេល។

Join 141 other followers