បណ្ណសារប្លក

Database Assignment | Multi Skill Computer Center

Multi Skill Computer Center គឺជា Databas

Tagged with: , , ,
បានចុះផ្សាយក្នុង កម្មវិធីគំរូ, Ms Access

Sample Assignment | Medicine Management 2007

សួរស្តីមិត្តភកិ្តទាំងអស់គ្នា សូមទោសចំពោះ

Tagged with:
បានចុះផ្សាយក្នុង កម្មវិធីគំរូ, Ms Access

Choose Game 1.0

ហ្គេម Choose Game 1.0 គឺជាហ្គេមដ៏តូចមួយដ

Tagged with:
បានចុះផ្សាយក្នុង កម្មវិធីគំរូ, Ms Access

កម្មវិធីទាញយលេខទូរស័ទ្ទ,ស្លាកលេខម៉ុតូ ឡាន …(1.0)

កម្មវិធីខាងលើនេះគឺជាកម្មវិធីសម្រាប់ទាញជោ

Tagged with: ,
បានចុះផ្សាយក្នុង កម្មវិធីគំរូ, Ms Access

គណនារកចំណាត់ថ្នាក់ (1.0)

កម្មវិធីនេះគឺជាកម្មវិធីតូចមួយដែលប្រើសម្រ

បានចុះផ្សាយក្នុង កម្មវិធីគំរូ, Ms Access

Internet Cafe (1.0)

កម្មវិធីខាងលើនេះគឺជាកម្មវិធីដ៏តូចមួយសម្រ

បានចុះផ្សាយក្នុង កម្មវិធីគំរូ, Ms Access
Advertisement
ប្លុកដៃគូ
ប្រកាសថ្មីៗ
ចំនួនអ្នកកំពុងទស្សនា

សូមស្វាគមន៍

ចំនួនអ្នកទស្សនាសរុប

សូម​បញ្ចូល​អាសយដ្ឋាន​អ៊ីមេល​ ដើម្បី​ចុះឈ្មោះ​តាមដាន​ប្លក​នេះ និង​ទទួល​បាន​សេចក្ដី​ជូន​ដំណឹង​ពី​អត្ថបទ​ថ្មី​ៗ​តាម​រយៈ​អ៊ីមេល។

Join 141 other followers