បណ្ណសារប្លក

កិច្ចការក្រុម: ប្រព័ន្ធ​គ្រប់​គ្រង​ការ​ស្នាក់​នៅ​ក្នុង​សណ្ឋាគារ

Super Market Management System​ គឺ​ជា​កិ

បានចុះផ្សាយក្នុង កម្មវិធីគំរូ

Super Market Management System

Super Market Management System​ គឺ​ជា​កិ

បានចុះផ្សាយក្នុង កម្មវិធីគំរូ

P.P.M Management System Assignment

P.P.M Management System គឺជាកិច្ចការក្រុ

បានចុះផ្សាយក្នុង កម្មវិធីគំរូ

Database Assignment – cS Clinic Management 1.0

Tagged with: , , ,
បានចុះផ្សាយក្នុង កម្មវិធីគំរូ, Ms Access

Database Assignment – sunrise Informatics Center

Sunrise Informatics Center Management គឺ

Tagged with: ,
បានចុះផ្សាយក្នុង កម្មវិធីគំរូ, Ms Access

Database Assignment – Gold Shop Management

Gold Shop Management គឺជា Database Assig

Tagged with: , ,
បានចុះផ្សាយក្នុង កម្មវិធីគំរូ, Ms Access
Advertisement
ប្លុកដៃគូ
ប្រកាសថ្មីៗ
ចំនួនអ្នកកំពុងទស្សនា

សូមស្វាគមន៍

ចំនួនអ្នកទស្សនាសរុប

សូម​បញ្ចូល​អាសយដ្ឋាន​អ៊ីមេល​ ដើម្បី​ចុះឈ្មោះ​តាមដាន​ប្លក​នេះ និង​ទទួល​បាន​សេចក្ដី​ជូន​ដំណឹង​ពី​អត្ថបទ​ថ្មី​ៗ​តាម​រយៈ​អ៊ីមេល។

Join 141 other followers