បណ្ណសារប្លក

សូមជួយដោះស្រាយផងបងប្អូនទាំងអស់គ្នា?

សួរបងប្អូនវ៉ដប្រេសទាំងអស់គ្នា 🙂 ! ថ្ងៃមា

Tagged with: , ,
បានចុះផ្សាយក្នុង ចំនេះដឹងផ្នែកផ្នែកកុំព្យូទ័រ, Window

Commands ដែលយើងប្រើជាប្រចាំ នៅក្នុង window 7 , Vista and XP

វាយ Commands . . . ដើម្បីចូលទៅបើក . . .

Tagged with: ,
បានចុះផ្សាយក្នុង ចំនេះដឹងផ្នែកផ្នែកកុំព្យូទ័រ, Window

Shortcut Key ខ្លះៗនៅក្នុង Window 7

ខាងក្រោមនេះគឺជា Shortcut key ដែលយើងតែងតែ

បានចុះផ្សាយក្នុង ចំនេះដឹងផ្នែកផ្នែកកុំព្យូទ័រ, Window

ប្តូរផ្ទាំង Log on នៅក្នុង Window 7

សួរស្តីមិត្តទាំងអស់គ្នា ! ជាធម្មតានៅពេលយ

បានចុះផ្សាយក្នុង ចំនេះដឹងផ្នែកផ្នែកកុំព្យូទ័រ, Window

របៀបប្តូរពុម្ពអក្សរនៅក្នុង វីនដូ ៧

សួរស្តីមិត្តទាំងអស់គ្នា ការប្រកាសនេះគឺជា

បានចុះផ្សាយក្នុង ចំនេះដឹងផ្នែកផ្នែកកុំព្យូទ័រ, Window

របៀបបើក Registry

ដើម្បីបើក Registry មានវិធីជាច្រើនតែនៅពេល

បានចុះផ្សាយក្នុង ចំនេះដឹងផ្នែកផ្នែកកុំព្យូទ័រ, Window
Advertisement
ប្លុកដៃគូ
ប្រកាសថ្មីៗ
ចំនួនអ្នកកំពុងទស្សនា

សូមស្វាគមន៍

ចំនួនអ្នកទស្សនាសរុប

សូម​បញ្ចូល​អាសយដ្ឋាន​អ៊ីមេល​ ដើម្បី​ចុះឈ្មោះ​តាមដាន​ប្លក​នេះ និង​ទទួល​បាន​សេចក្ដី​ជូន​ដំណឹង​ពី​អត្ថបទ​ថ្មី​ៗ​តាម​រយៈ​អ៊ីមេល។

Join 141 other followers