ផ្នែកទី២


១១- ការកំណត់ Margin

ដើម្បីកំណត់Margin គឺយើងប្រើ Attribute របស់ body ដែលមាន ៖

Leftmargin : សំរាប់កំណត់នៅផ្នែកខាងឆ្វេង

Topmargin : សំរាប់កំណត់នៅផ្នែកខាងលើ

ឧទាហរណ៍

<html>

<head><title>Using Margin</title></head>

<body leftmargin=”100″ topmargin=”100″>

<b>This is the text that set a blockquote</b><br>

HTML is a  first language to create website. There are a lot of language to create website suck as CSS , Java Script , PHT , ASP.Net …. ។ When we finish HTML we continue to study CSS ..and other.

</body>

</html>

១២- ការបង្កើត​ Number List

ទំរង់ទូទៅ៖

<ol>

<li>item 1</li>

<li>item  2</li>

.

.

<li>item n</li>

</ol>

Attribute​ របស់វាមាន ៖

Type : សំរាប់កំនត់ប្រភេទ List របស់យើង  ដែលមាន ៖ 1 , a , A , I , i   ។

Start :  សំរាប់កំនត់តំលៃចាប់ផ្តើម (ដាក់តំលៃលេខជានិច្ច ) ។

ឧទាហរណ៍

<html>

<head><title>List</title></head>

<body>

<b>Web Development</b>

<ol>

<li>HTML</li>

<li>Java Script</li>

<li>CSS</li>

<li>Dreamweaver</li>

<li>PHP and ASP.NET</li>

</ol>

<ol>

<li>HTML</li>

<li>Java Script</li>

<li>CSS</li>

<li>Dreamweaver</li>

<li>PHP and ASP.NET</li>

</ol>

<ol>

<li>HTML</li>

<li>Java Script</li>

<li>CSS</li>

<li>Dreamweaver</li>

<li>PHP and ASP.NET</li>

</ol>

<br>

<b>Using Attribute Start</b>

<ol start=”4″>

<li>HTML</li>

<li>Java Script</li>

<li>CSS</li>

<li>Dreamweaver</li>

<li>PHP and ASP.NET</li>

</ol>

</body>

</html>

១៣-  ការប្រើប្រាស់ Bullet List

ទំរង់ទូទៅ

<ul>

<li>item 1</li>

<li>item 2</li>

.

.

<li>item n</li>

</ul>

Attribute :

Type : សំរាប់កំនត់ប្រភេទ List ដែលមាន  ៖ square , circle , disc ។

ឧទាហរណ៍

<html>

<head><title>Bullet List</title></head>

<body>

<ul>

<li>HTML</li>

<li>Java Script</li>

<li>CSS</li>

<li>Joomla</li>

</ul>

<ul>

<li>HTML</li>

<li>Java Script</li>

<li>CSS</li>

<li>Joomla</li>

</ul>

<ul>

<li>HTML</li>

<li>Java Script</li>

<li>CSS</li>

<li>Joomla</li>

</ul>

</body>

</html>

១៤- ការប្រើប្រាស់ List នៅក្នុង List ( Nesting List )

<html>

<head><title>Bullet List</title></head>

<body>

<ol type=”I”>

<li>Web Development</li>

<ol>

<li>HTML</li>

<ol>

<li>HTML 1</li>

<li>HTML 2</li>

</ol>

<li>Java Script</li>

<li>CSS</li>

<li>PHP</li>

</ol>

<li>Programing</li>

<ol>

<li>Cprograming</li>

<ul>

<li>Beginner</li>

<li>Advance</li>

</ul>

<li>C++ programing</li>

<ul>

<li>Beginner</li>

<li>Advance</li>

</ul>

</ol>

</ol>

</body>

</html>

១៥- ការបង្កើត Definition List

ទំរង់ទូទៅ

<dl>

<dt>item 1</dt>

<dd>subitem 1</dd>

.

.

<dt>item 2</dt>

.

.

</dl>

ឧទាហរណ៍

<html>

<head><title>Definition List</title></head>

<body>

<b>Definition List</b>

<dl>

<dt>HTML Language</dt>

<dd>Welcome to itkunkhmer blog And welcome to HTML.

Why you want to study HTML?

Maybe you want to create own website? It’s right?

</dd>

<dt>HTML Language</dt>

<dd>Welcome to itkunkhmer blog And welcome to HTML.

Why you want to study HTML?

Maybe you want to create own website? It’s right?

</dd>

</dl>

</body>

</html>

III- ការប្រើប្រាស់ជាមួយ រូបភាព

១៦- ការទាញយករូបភាពដាក់លើគេហទំព័រយើង (Inserting Images)

ដើម្បីដាក់រូបភាពយើងប្រើ <img> tag ។

Attribute:

Scr :                សម្រាប់ដាក់ទីតាំង និង ឈ្មោះរូបភាពរបស់យើង

Border :           សម្រាប់ដាក់កំរាស់ឲ្យរូបភាព

Width :             សម្រាប់កំណត់កំរាស់របស់រូបភាព

Height :            សម្រាប់កំណត់កំពស់របស់រូបភាព

ឧទាហរណ៍

<html>

<head><title>Inserting Image</title></head>

<body>

<img src=”image/itkunkhmer_logo.jpg” border=”2″>

<br><b>welcome to itkunkhmer</b>

<br>

<br>

<b>Other Blog of Itkunkhmer: itkunkhmer.blogspot.com. Network lesson and downloading.</b><br>

<img src=”image/itkunkhmer.jpg” width=”500″ height=”100″>

</body>

</html>

១៧- ការគ្រប់គ្រងទីតាំង និង គំលាតរបស់រូបភាព

Attribute :

Align : សម្រាប់កំណត់ទីតាំងដែលមានតម្លៃ ៖ left , right , top, middle , bottom ។

Vspace​​ , Hspace : សម្រាបកំណត់គំលាតរបស់របស់រូបភាព

ឧទាហរណ៍

<html>

<head><title>Alignment and Spacing of images</title></head>

<body>

<img align=”top” src=”image/itkunkhmer_logo.jpg” border=”1″ width=”100″ height=”50″>

<b><u>It is align=”top”</u>   Other Blog of Itkunkhmer: itkunkhmer.blogspot.com. Network lesson and downloading.

Please Don’t forget visit it.</b><br>

<br>

<img align=”middle” src=”image/itkunkhmer_logo.jpg” border=”1″ width=”100″ height=”50″>

<b><u>It is align=”middle”</u>   Other Blog of Itkunkhmer: itkunkhmer.blogspot.com. Network lesson and downloading.

Please Don’t forget visit it.</b><br>

<br>

<img align=”bottom” src=”image/itkunkhmer_logo.jpg” border=”1″ width=”100″ height=”50″>

<b><u>It is align=”bottom”</u>   Other Blog of Itkunkhmer: itkunkhmer.blogspot.com. Network lesson and downloading.

Please Don’t forget visit it.</b><br>

<br>

<img hspace=”20″ vspace=”20″ align=”left” src=”image/itkunkhmer_logo.jpg” border=”1″ width=”100″ height=”50″>

<b><u>It is align=”left”</u>   Other Blog of Itkunkhmer: itkunkhmer.blogspot.com. Network lesson and downloading.

Please Don’t forget visit it.</b><br>

<br><br>

<img align=”right” src=”image/itkunkhmer_logo.jpg” border=”1″ width=”100″ height=”50″>

<b><u>It is align=”right”</u>   Other Blog of Itkunkhmer: itkunkhmer.blogspot.com. Network lesson and downloading.

Please Don’t forget visit it.</b><br>

</body>

</html>

IV- សំលេង និង វីដេអូ

១៨- ការដាក់ជាសំលេងមកលើគេហទំព័រ និង វីដេអូ (insert audio and video )

ដើម្បីដាក់ជាសំលេង និង វីដេអូ យើងប្រើ <embed> tag ដូចគ្នា ។

Attribute :

Autoplay : សំរាប់កំណត់នៃការលេងបទចំរៀង ឬ វីដេអូរបស់យើង។ បើ Autoplay=autoplay=”false” បទចំរៀងដែល យើងបានដាក់វាមិនទាន់ Play ទេ ទាល់តែយើងចុចលើ ប៊ូតុង play បានវា play ។

Loop : សម្រាប់កំណត់ចំនួនដងនៃការលេងបទចំរៀង

ឧទាហរណ៍

<html>

<head><title>Embeding audio and video</title></head>

<body>

<b>Audio</b><br>

<embed src=”songs/krom mek ber kmean oun.mp3″ autoplay=”false” width=”200″ height=”30″><br><br>

<b>Video</b><br>

<embed src=”songs/deng te tha bong cham oun.mpg” autoplay=”false” loop=”2″ width=”200″ height=”200″>

</body>

</html>

១៩- ការដាក់សំលេងនៅលើ background (Adding Background Sound )

ការដាក់ចំរៀងនៅលើBackground គឺ សម្រាប់ការលេងបទចំរៀងនៅពេលដែលអ្នកទស្សនាចូលមកគេហទំព័ររបស់ យើង ហើយវាលេងរហូតទាល់តែអ្នកទស្សនាចាកចេញពីគេហទំព័ររបស់យើង ។

ដើម្បីដាក់មានវិធីពីយ៉ាង គឺ ប្រើ <embed> tag និង <bgsound> ។

ឧទាហរណ៍៖ ការដាក់ចំរៀងនៅលើ background តាម <embed> tag

<html>

<head><title>Background Sound</title></head>

<body>

<b>background sound</b><br>

<embed src=”songs/krom mek ber kmean oun.mp3″ autoplay=”true” loop=”-1″><br><br>

</body>

</html>

ឧទាហរណ៍៖ ការដាក់ចំរៀងនៅលើ background តាម <bgsound> tag

<html>

<head><title>Background Sound</title></head>

<body>

<b>background sound</b><br>

<bgsound src=”songs/krom mek ber kmean oun.mp3″ loop=”-1″>

</body>

</html>

សំគាល់ ៖

Loop=”-1” ដើម្បីកំណត់ឲ្យវាលេងរហូត ។

ការប្រើ <embed> tag វាបង្ហាញនៅលើគេហទំព័ររបស់យើង ចំណែក <bgsound> tag វាមិនបង្ហាញទេ ៕

ថយក្រោយ ផ្នែកទី១ ផ្នែកទី២ ផ្នែកទី៣ បន្ទាប់

ឆ្លើយ​តប

Fill in your details below or click an icon to log in:

ឡូហ្កូ WordPress.com

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី WordPress.com របស់​អ្នក​។ Log Out /  ផ្លាស់ប្តូរ )

រូប Twitter

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី Twitter របស់​អ្នក​។ Log Out /  ផ្លាស់ប្តូរ )

រូបថត Facebook

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី Facebook របស់​អ្នក​។ Log Out /  ផ្លាស់ប្តូរ )

កំពុង​ភ្ជាប់​ទៅ​កាន់ %s

Advertisement
ប្លុកដៃគូ
ប្រកាសថ្មីៗ
ចំនួនអ្នកកំពុងទស្សនា

សូមស្វាគមន៍

ចំនួនអ្នកទស្សនាសរុប

សូម​បញ្ចូល​អាសយដ្ឋាន​អ៊ីមេល​ ដើម្បី​ចុះឈ្មោះ​តាមដាន​ប្លក​នេះ និង​ទទួល​បាន​សេចក្ដី​ជូន​ដំណឹង​ពី​អត្ថបទ​ថ្មី​ៗ​តាម​រយៈ​អ៊ីមេល។

Join 141 other followers
%d bloggers like this: